Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Martini Toernooi 2019

Evenement: Martini Toernooi 2019
Datum: 28, 29 en 30 juni 2019
Organisator: Studentenhockeyclub G.C.H.C. (hierna te noemen ‘de organisatie’) Plaats: Zernike Complex, t.a.v. G.C.H.C.

Blauwborgje 26a 9747 AC Groningen

1. Inschrijfprocedure
1.1 De organisatie behoudt zich het recht voor om teams die niet akkoord gaan met de door de organisatie gestelde Algemene Voorwaarden, de toegang en deelname aan het Martini Toernooi te ontzeggen.
1.2 Het (online) inschrijfformulier en de spelerslijst zijn naar waarheid ingevuld.
1.3 De organisatie behoudt zich het recht voor om, teams die niet hebben voldaan aan de door de organisatie gestelde algemene voorwaarden de toegang te ontzeggen.
1.4 Na inschrijving is er maar één mogelijkheid ​om extra personen bij te boeken. Dit kan gedaan worden door een mail te sturen naar martini@gchc.nl met daarin de naam van het desbetreffende team en de naam van de persoon in kwestie. Hierop zal je een betaallink ontvangen om de betaling te voldoen.
1.5 Een team kan zich inschrijven met een minimum aantal van 5 personen en een maximaal aantal van 22 personen.
1.6 Het Martini toernooi heeft een minimale leeftijd van 18 jaar.
1.7 Bij binnenkomst wordt iedereen gecontroleerd of hij/zij ouder is dan 18 jaar. Mensen zonder geldig legitimatiebewijs kunnen geweigerd worden.

2. Financieel
2.1 Financieel Algemeen
2.1.1 De toernooikosten bedragen t/m 1 mei 2019 €38,- per persoon (earlybirds). Na 1 mei 2019 bedragen de toernooikosten €42,- per persoon (regular tickets). Een team bestaat minimaal uit 5 personen en maximaal uit 22 personen. Inschrijven kan t/m 13 juni 2019.
2.1.2 Er dient vooraf een toernooiborg betaald te worden van €100,- per team. Deze dient tegelijk met de toernooikosten te worden voldaan. Deze borg zal na afloop van het toernooi teruggestort worden op het opgegeven rekeningnummer. De borg wordt niet teruggegeven indien de tentplek niet schoon is achtergelaten en/of er misdragingen hebben plaatsgevonden door het desbetreffende team, waaronder het niet naleven van de Algemene Voorwaarden geldend voor dit toernooi.
2.1.3 De kosten voor het huren van een legertent bedragen €115,- per tent. Bovenop de kosten van de legertent komt een borg van €150,- per tent. Pas wanneer het totaal bedrag van €260,- per tent ontvangen is, ben je verzekerd van een tent. Wanneer de tent ongeschonden is gebleven wordt de borg na afloop van het toernooi teruggestort. De Martini commissie behoudt zich het recht voor om hierover te beslissen.
2.1.4 Het deelnemende team dat na aanmelding van het Martini Toernooi tot tussen acht en vier weken voor aanvang van de activiteit annuleert, is verplicht tot betaling van 50% van de totale deelnamekosten. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de activiteit zijn de totale deelnamekosten verschuldigd.
2.1.5 Wanneer teams niet aan de gestelde financiële verplichtingen voldoen behoudt de organisatie zich het recht voor het desbetreffende team deelname aan het Martini Toernooi te ontzeggen.
2.1.6 Bij afzeggingen van een team of persoon zal het inschrijfgeld door de organisatie niet worden terugbetaald.
2.1.7 Bij annulering van het toernooi zal bij onmacht van de organisatie het inschrijfgeld niet worden terugbetaald.

2.1.8 Het toernooi programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden

2.2. Financieel G.C.H.C.
2.2.1 De toernooikosten voor G.C.H.C. leden zullen uiterlijk op 28 juni afgeschreven worden. 2.2.2 G.C.H.C. leden kunnen hun G.C.H.C. pas gebruiken voor het kopen van eten en drinken. Bij de bonnenbar is het mogelijk G.C.H.C. passen te koppelen.
2.2.3 Indien G.C.H.C. leden hun pas verliezen of vinden kunnen zij deze respectievelijk laten blokkeren of deblokkeren. Het is mogelijk een nieuwe pas aan te vragen bij de bonnenbar tegen een vergoeding van €7,50 die later wordt geïncasseerd.

2.3 Financieel Externen
2.3.1 Wanneer inschrijving na 1 mei 2019 plaatsvindt, zijn de earlybirds niet meer geldig. De tickets worden dan omgezet in reguliere tickets en de toernooikosten zullen dan €42,- per persoon bedragen. ​De algehele toernooikosten zullen dan uiterlijk 13 juni 2019 moeten zijn voldaan.
2.3.1 Externen kunnen betalen met een prepaidpas. Deze kunnen zij afhalen bij de bonnenbar tegen een borg van €7,50. Deze borg krijgen zij in contanten terug bij het inleveren van de prepaidpas. Het is niet mogelijk de prepaidpas te koppelen aan andere passen.
2.3.2 De prepaidpas is op te laden bij de bonnenbar. Het saldo op de pas is niet over te zetten op andere passen noch terug te boeken in het geval van verlies, einde van het toernooi of verwijdering van het terrein.
2.3.3 Indien een externen hun prepaidpas vinden of verliezen kunnen zij deze bij de bonnenbar respectievelijk laten blokkeren of deblokkeren. Zij kunnen tevens een nieuwe pas halen bij de bonnenbar tegen een borg van €7,50.

3. Gedragsregels (Terrein en veiligheid)
3.1 Het is verboden om te roken op de kunstgrasvelden, het waterveld, in het clubhuis van G.C.H.C. en in de door de organisatie aangeboden overdekte ruimtes. Hiervoor staat een boete van €50,-.
3.2 Op het openen van deuren in het clubhuis die gesloten moeten blijven na 21.00 staat een boete van €50,-.
3.3 Glaswerk op het hele toernooi terrein is niet toegestaan.
3.4 Auto’s moeten te allen tijde buiten het hek blijven.
3.5 Auto’s dienen op het parkeerterrein tegenover G.C.H.C. geparkeerd te worden. De bestuurders van auto’s die langs de weg geparkeerd staan, lopen de kans om bekeurd te worden.
3.6 Meegebrachte caravans, campers en vrachtwagens zijn niet toegestaan op het terrein van G.C.H.C. en zullen worden geweigerd door de organisatie. Er mag alleen gekampeerd worden op de daartoe aangegeven plaatsen.
3.7 Fietsen mogen uitsluitend op de aangegeven plek(ken) worden geplaatst, dit in verband met de vrije doorgang voor brandweer en ambulance.
3.8 Het is niet toegestaan zelf alcoholhoudende drank mee te nemen op het terrein van G.C.H.C., het kampeerveld en/of op en om de velden, hierna te noemen het toernooi terrein. Wanneer de drank wel gevonden wordt zal dit door de organisatie in beslag worden genomen en zal ook niet worden teruggegeven na afloop van het toernooi. De organisatie heeft het recht om bij binnenkomst te controleren op zelf meegebrachte drank.
3.9 Het gebruiken, in bezit hebben, verstrekken en/of handelen in zowel soft- als harddrugs is op het gehele toernooi terrein en in het clubhuis van G.C.H.C. ten strengste verboden. Bij overtreding zal de organisatie in geval van soft- en harddrugs deze deelnemer van het complex verwijderen en verdere deelneming aan het toernooi ontzeggen. In geval van harddrugs zal ook de politie ingeschakeld worden.
3.10 Bij verdenking van drugsbezit en/of gebruik, houdt de organisatie zich het recht voor om tenten te controleren en de desbetreffende persoon te fouilleren, in het bijzijn van bestuur of

bewaking. Daarnaast behoudt de organisatie zich het recht voor om een drugstest af te nemen bij de desbetreffende persoon. Een positieve drugstest betekent directe verwijdering van het toernooi. Een tweede teamgenoot met een positieve drugstest betekent verwijdering van het toernooi van het hele team.

3.11 Open vuren en barbecues zijn absoluut verboden.
3.12 Op strategische punten staan mede voor uw veiligheid brandblussers opgesteld. Deze dienen alleen gebruikt te worden bij brand. Bij misbruik van de brandblussers wordt de geleden schade op de betreffende persoon verhaald door middel van het inhouden van een nader bepaald bedrag van de borg.
3.13 (Meegebrachte) geluidsinstallaties, in welke vorm dan ook, zijn gedurende het evenement niet toegestaan. Deze worden door de organisatie ingenomen en zijn na afloop van het toernooi af te halen bij de organisatie.
3.14 Personen en teams die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de beveiligingsdienst in overleg met de organisatie van het terrein verwijderd en van verdere deelname aan het toernooi ontzegd.
3.15 Indien teams en/of deelnemers zich bij eerdere deelnames aan het toernooi hebben misdragen en/of ernstig normafscheidend gedrag hebben vertoond behoudt de organisatie zich het recht voor om dat deelnemende team of de vereniging van dat team inschrijving te ontzeggen voor tenminste één jaar.
3.16 Polsbandjes zullen slechts eenmaal worden verstrekt bij binnenkomst op het terrein. Deze zullen alleen verstrekt worden aan degenen die op het inschrijfformulier ingetekend zijn. Bij verlies van het polsbandje kan er tegen betaling een nieuw polsbandje worden gekocht voor een bedrag van €15,-. Mocht het polsbandje kapot zijn gegaan kan deze worden ingeruild voor een nieuwe (let op: het oude bandje moet dus ingeleverd worden, anders wordt er alsnog €15,- in rekening gebracht).

3.17 Mensen die zich op het toernooi terrein bevinden en niet in het bezit zijn van een geldig toernooi- of feestbandje zullen van het terrein verwijderd worden. Het verliezen van een toernooi of feestbandje is geen verschoonbare reden.
3.18 Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals: fraude met polsbandjes, onrechtmatig toegang verschaffen tot het toernooi terrein) wordt de toegang tot het terrein ontzegd.
3.19 Gedurende het toernooi dient een ieder zich te houden aan de aanwijzingen van de beveiligingsdienst en de organisatie.
3.20 De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde de deelname te weigeren wanneer er in strijd wordt gehandeld met de algemene voorwaarden, zonder daarvoor aansprakelijk te zijn.

4. Waterveld en kunstgrasvelden
4.1 Het is niet toegestaan het waterveld en de kunstgrasvelden te betreden. Dit mag alleen wanneer de organisatie hier duidelijk toestemming voor heeft gegeven. Overtreden van deze regel heeft tot gevolg dat de organisatie €50,- inhoudt op de borg.
4.2 Eten, drinken en/of roken op de kunstgrasvelden en het waterveld niet toegestaan

5. Niet nakoming contractant
5.1 G.C.H.C. en de organisatie houdt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden waarbij de geleden schade wordt vergoed, zonder de wederpartij in gebreke te stellen in geval van:
a. niet nakoming
b. faillissement
c. een mededeling van de wederpartij binnen 48 uur voor de voldoening van de prestatie, waaruit blijkt dat deze de overeenkomst niet zal nakomen

6. Aansprakelijkheid
6.1 Personen die schade aanrichten gedurende het toernooi zullen door de organisatie voor de geleden schade aansprakelijk gesteld worden. Studentenhockeyclub G.C.H.C. zal de schade verhalen op de aansprakelijke persoon.
6.2 Het zich bevinden op het toernooi terrein gedurende het toernooi geschiedt op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. Evenmin is zij aansprakelijk voor blessures of verwondingen die opgelopen worden tijdens het toernooi.
6.3. Naast het inhouden van borg behoudt G.C.H.C. en de organisatie zich ook het recht voor om €50,- in rekening te brengen bij personen of teams die opzettelijk of door grove schuld schade aanbrengen aan, of diefstal plegen van de koptelefoons gedurende de Silent disco.

7. Akkoordverklaring
7.1 Door middel van het versturen van het “ingevulde” online inschrijfformulier of het zetten van een handtekening op een inschrijfformulier verklaart de betreffende persoon deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en verklaart deze akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geldend voor het Martini Toernooi 2019.

Bij twijfel of in gevallen waarin niet is voorzien in deze Algemene Voorwaarden, behoudt de organisatie zich het recht voor om te beslissen in deze situatie.